รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

11  ม.ค. 2564