การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4  ม.ค. 2564