การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเสนอชื่อ ขรก.เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตน.ประเภทอำนวยการ (ศวก.เชียงราย/ศวก.สระบุรี)

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเสนอชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ศวก.เชียงราย/ศวก.สระบุรี)

18  พ.ย. 2563