การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเสนอชื่อ ขรก.เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตน.ประเภทอำนวยการ ระดับสูง (สสว./ศวก.ตรัง/ศวก.อุดรธานี)

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเสนอชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (สสว./ศวก.ตรัง/ศวก.อุดรธานี)

18  พ.ย. 2563