รับสมัครคัดเลือก ขรก.เพื่อเสนอผลงานทางวิชาการประเมินแต่งตั้ง ให้ดำรงตน.ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการประเมินแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ


ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ 

18  พ.ย. 2563