ศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ กองการแพทย์จีโนมิกส์ฯ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ลูกจ้างเหมาโครงการ) จำนวน 2 ตำแหน่ง

ศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ กองการแพทย์จีโนมิกส์ฯ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ลูกจ้างเหมาโครงการ) จำนวน 2 ตำแหน่ง

27  ต.ค. 2563