รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

16  ต.ค. 2563