การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ และนักวิชาการเกษตรฯ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

7  ต.ค. 2563