กำหนดวันเวลา สถานที่สอบข้อเขียนคัดเลือกเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนดวันเวลา สถานที่สอบข้อเขียนคัดเลือกเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาเอก ด้านชีวเคมี) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท ด้านเคมี) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท ด้านจุลชีววิทยา) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
3  ก.ย. 2563