ศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ กองการแพทย์จีโนมิกส์ฯ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ลูกจ้างเหมาโครงการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

ศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ กองการแพทย์จีโนมิกส์ฯ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ลูกจ้างเหมาโครงการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

3  ก.ย. 2563