กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย 11 ผลงานเด่นได้รับรางวัลงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25

 
       กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผย 11 ผลงานวิชาการเด่นที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 ในแนวคิด “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยเพื่อเผยแพร่ความรู้ในวงกว้าง
 
      วันนี้ (24 มีนาคม 2560) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติอิมแพ็คเมืองทองธานี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยภายหลังพิธีปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 ในแนวคิด “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” ว่า การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยเพื่อเผยแผร่ความรู้ในวงกว้างและมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 1,110 คน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดให้มีการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้วิจัยที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ มีคุณภาพ และมีผลกระทบต่อวงการด้านสาธารณสุข   แบ่งการตัดสินรางวัลออกเป็น 4 สาขา คือ 
1.สาขาการพัฒนาด้านโรค มีผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย 9 เรื่อง แบบโปสเตอร์ 37 เรื่อง ผลการตัดสินดังนี้ 
1.1 นายภาณุพันธ์  ปัญญาใจ  สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง การพัฒนาระบบทดสอบเบื้องต้นในเซลล์มะเร็ง สำหรับค้นหาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์ 
1.2 ดร.สารดี วาฤทธิ์  ห้องปฏิบัติการวิจัยวัณโรค หน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การพัฒนาวิธีการคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อวัณโรค โดยวิธีทางอิมมูโนวิทยา 
1.3 นาวสาวสุนัยนา  สท้านไตรภพ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การประเมินการตอบสนองของยุงลายบ้านในเชิงพฤติกรรมการ     หลีกหนีต่อสารเคมี deltamethrin และ cypermethrin ในห้องปฏิบัติการ
2.สาขาการพัฒนาด้านคุ้มครองผู้บริโภค  มีผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย 11 เรื่อง แบบโปสเตอร์ 61 เรื่อง 
ผลการตัดสินดังนี้
2.1 นางสุดชฎา ศรประสิทธิ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน
แบบบรรยาย เรื่อง การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการได้รับโลหะหนักจากการบริโภคปลาและกุ้งบริเวณทะเลสาบสงขลา
2.2 นางสาวศศิธร หอมดำรงค์วงศ์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การศึกษาปริมาณสารเมลามีนที่แพร่ออกมาจากภาชนะพลาสติกประเภทเทอร์โมเซ็ต ที่ใช้บรรจุอาหาร 
2.3 นาวสาวนนทรัตน์  พรทรัพย์มณี  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง คุณภาพกะปิ
2.4 นาวสาวยุพเรศ  เอื้อตรงจิตต์  สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง สถานการณ์ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสในช่วงปีพ.ศ. 2555-2559 
3.สาขาการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อื่นๆ และนวัตกรรม มีผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย 6 เรื่อง 
แบบโปสเตอร์ 41 เรื่อง ผลการตัดสินดังนี้
3.1 นายเสกรชตกร บัวเบา สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอ
ผลงานแบบบรรยาย เรื่อง คุณภาพทางเคมีฟิสิกส์ของผลกล้วยน้ำว้าดิบ
3.2 นายสิทธิพร ปานเม่น  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้รับรางวัล
ชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง ศักยภาพของยีน DNA-directed RNA polymerase II subunit (RPB1)ในการเป็น molecular marker สำหรับการตรวจสอบเห็ดพิษ Amanita  
3.3 นางสาวชลลดา ยอดทัพ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง DMSc Hb Typing control วัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน
4.สาขา Medical Science Symposium มีผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย 11 เรื่อง ผลการตัดสินดังนี้
4.1 ดร.นิศานาถ เจริญลาภ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง โปรตีนขับยา MfsA สามารถเป็นโปรตีนเป้าหมาย สำหรับการพัฒนายารักษาโรคติดเชื้อจาก Stenotrophomonas maltophilia ที่ดื้อต่อยากลุ่ม fluoroquinolone
25  เม.ย. 2560