บัญชีผูู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง บัญชีผูู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ

10  ก.ย. 2562