รายชื่อผูู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผูู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้าการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

30  ส.ค. 2562