รายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะฯ 6 ตำแหน่ง

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการพัสดุ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร และเจ้าพนักงานธุรการ

21  ส.ค. 2562