บัญชีรายละเอียดผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 15 ราย

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง บัญชีรายละเอียดผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 15 ราย

7  ส.ค. 2562