คุณูปการของท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ต่อ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


11  ก.ค. 2562