การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา ของคุณพราว ศุภจริยาวัตร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  สถาบันวิจัยสมุนไพร

18  มิ.ย. 2562