รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ

17  มิ.ย. 2562