การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของนางสาวปิ่นฑนา ดวงสมบัติ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ

10  มิ.ย. 2562