บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา)

3  พ.ค. 2562