รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง จพนง.ธุรการฯ,ช่างไฟฟ้าฯ,จพนง.การเงินฯ,นวช.พัสดุฯ,นวช.คอมพ์ฯ,นักวิทย์ฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ3  พ.ค. 2562