กรมวิทย์ฯ มอบใบรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ให้แก่ ห้องปฏิบัติการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์การเกษตรและอุตสาหกรรม ม.จำปาสัก สปป.ลาว


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขยายการรับรองห้องปฏิบัติการสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ให้กับห้องปฏิบัติการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์การเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ที่ได้รับการรับรองในรายการทดสอบอาหารด้านจุลชีววิทยา ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจในภาพรวมของประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และ ดร.กมล ฝอยหิรัญ ผู้อำนวยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้รับเชิญให้เป็นผู้มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ให้กับห้องปฏิบัติการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์การเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยจำปาสัก แขวงจำปาสัก สปป.ลาว โดยมี ดร.บุนมี พอนสะหวัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยจำปาสัก เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย ดร.พอนสะหวัน เทพพะสุลิทอน รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในแขวงจำปาสัก ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี

นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์การเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยจำปาสัก ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ในขอบข่ายการทดสอบอาหารด้านจุลชีววิทยา เป็นการแสดงถึงความสามารถของห้องปฏิบัติการในการดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานสากล ทั้งด้านระบบบริหารคุณภาพและด้านวิชาการ ตลอดจนนโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ในการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายแพทย์โอภาส และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรอง รวมทั้งห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจำปาสัก อีกทั้งได้ร่วมหารือถึงแนวทางและการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ซึ่งปีที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้ให้ความช่วยเหลือ โดยการจัดฝึกอบรม เรื่อง Method validation และ Measurement of uncertainty แก่เจ้าหน้าที่จากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยจำปาสัก 

และ ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ได้บรรยายถึงความสำคัญและประโยชน์ของการรับรองตามระบบมาตรฐานสากลและการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับรอง ให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ฉบับใหม่ล่าสุด (2017) ตามลำดับ โดยมีผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนของ สปป.ลาว อาทิ บริษัท ดาวเรือง, บริษัท CPC บริษัท ปากช่องไรแลนด์ และบริษัท เบยลาว เป็นต้น เข้ารับฟังและแสดงความสนใจขอการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017  ในรายการทดสอบ Aflatoxin และสารเคมีกำจัดแมลงตกค้างในอาหาร การทดสอบคุณภาพน้ำ และการทดสอบยา เป็นต้น


“ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จำนวน 466 แห่ง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีการขยายขอบข่ายรายการทดสอบมากขึ้นทุกปีเพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ และการคุ้มครองผู้บริโภค สร้างความเชื่อมั่นต่อการตัดสินใจ ตลอดจนการใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงกรณีมีข้อขัดแย้งในเรื่องมาตรฐานคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือการกำกับดูแลตามกฎหมาย และมีห้องปฏิบัติการในต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 4 ประเทศ คือ บังกลาเทศ มัลดีฟ พม่า และ สปป.ลาว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน” นายแพทย์โอภาส กล่าวทิ้งท้าย

29  เม.ย. 2562