การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

11  เม.ย. 2562

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา ของ นายคเณศ เต็มไตรรัตน์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร