ปิดฉากงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 เฟ้นผลงานเด่น 17 เรื่อง

20  มี.ค. 2562


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สรุปผลการประชุมวิชาการประจำปี 2562 มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทุกสาขานำเสนอผลงาน ทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ รวมกว่า 211 เรื่อง โดยมีเรื่องที่โดดเด่นเข้าตากรรมการได้รับรางวัล จำนวน 17 เรื่อง

วันนี้(20 มีนาคม 2562)ที่อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการและปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2562 “Healthy Living with Medical Sciences:Genomics Thailand สุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” ว่า การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยเพื่อเผยแพร่ความรู้ในวงกว้าง การแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานในความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการใช้ทรัพยากรร่วมกันและประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีคุณค่า เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 1,100 คน ในปีนี้มีนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมส่งผลงานวิชากาทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ จำนวน 211 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานวิชาการ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านโรค 54 เรื่อง ผลงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค 90 เรื่อง ผลงานวิชาการด้านเครือข่ายฐานคิดวิทยาศาสตร์การแพทย์ 60 เรื่อง และผลงานด้าน Medical Science Symposium 7 เรื่อง ซึ่งผลการตัดสินผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ 17 เรื่อง ดังนี้ 


1.สาขาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านโรค 

1.1 นายอภิชัย ประชาสุภาพ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง การสร้างและผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน NS1 ของเชื้อไวรัสเดงกี่สายพันธุ์ 2 เพื่อใช้ในการทดสอบความชำนาญโรคไข้เลือดออกโดยวิธีอิมมูโนโครมาโทกราฟี 

1.2 ดร.จักรวาล ชมพูศรี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์กำจัดยุงลายบ้านพาหะนำโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิกา 

1.3 นายภาณุพันธ์ ปัญญาใจ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การแสดงออกของยีนกลุ่มไทโรซีนไคเนสในเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยง

1.4 นางสาวสรรทิพย์ กองจร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังไวรัสกลุ่มเอนเตอโรในประเทศไทย พ.ศ. 2551-2561

1.5 นางสาวชลลดา ยอดทัพ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การทดสอบการหลั่ง Cytokine ชนิด IL-10 และ IL-12p70 ในการเพาะเลี้ยง Monocyte-derived Dendritic cells

2. สาขาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค

2.1 นายบรรพต กลิ่นประทุม สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง การสำรวจปริมาณไตรฮาโลมีเทนในพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2.2 นางทองสุข ปายะนันทน์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สารตกค้างพาราควอตในผักและผลไม้ โดย LC-MS/MS

2.3 นายอานนท์ ศรีสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การศึกษาปริมาณรังสีกระเจิงและวัสดุป้องกันรังสีจากการใช้เครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพา

2.4 นายคเณศ เต็มไตรรัตน์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง กรดอะมิโนในถั่วดาวอินคา

2.5 นางสาวอิงอร ประสารชัยมนตรี สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ความแรงยาฉีดฟิลกราสทิมโดยการวิเคราะห์ด้วยเซลล์

3.สาขาเครือข่ายฐานคิด วิทยาศาสตร์การแพทย์

3.1 นางสาวเพทาย อุ่นผล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง การประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการภายใต้แผนทดสอบความชำนาญ การตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข พ.ศ. 2557-2561

3.2 นางสาววราพร ชลอำไพ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง สารเคมีกำจัดแมลงตกค้างในพริกสดที่จำหน่ายในตลาดสด เขตสุขภาพที่ 6 พ.ศ. 2561

3.3 นางสาวธีรารัตน์ รัตนูปถัมภ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง สถานการณ์ยาอีริมินปลอมในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการพัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ์อีทิโซแลมในยาอีริมิน 

3.4 นายอุกฤษฎ์ สุกใส ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 

เขตจังหวัดเชียงราย พะเยา และน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.5 นางสมพร เอมโอษฐ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง ปริมาณกรดเบนโชอิกและกรดซอร์บิกในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเส้นที่ทําจากแป้ง พ.ศ. 2556-2561

4.สาขา Medical Science Symposium

4.1 นายนิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง สารต้านมาลาเรียนำวิถีแบบลูกผสมระหว่าง P218 และอาร์ทีมิซินิน 

4.2 ดร.อรพรรณ ศรีพิชัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อแคมไพโรแบคเตอร์เจจูไนที่แยกได้จากผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษในประเทศไทย