กรมวิทย์ฯ เปิดเวทีโชว์ผลงานสุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์

18  มี.ค. 2562


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ภายใต้หัวข้อ “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งผลงานต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนในที่สุด โดยในปีนี้มีการนำเสนอผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขทั้งสิ้น 211 เรื่อง

 นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเสริมสร้างสุขภาพแก่ประชาชนและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้พร้อมกับการเผยแพร่ผลงานวิชาการให้แพร่หลาย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 27 ในระหว่างวันที่  18 - 20 มีนาคม 2562 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยปีนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงโปรดให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 พร้อมมอบรางวัล DMSc Award จำนวน 3 รางวัล คือ ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ ดร.ณัฏฐิกา แสงกฤช ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง อนุภาคนาโนลิโปโซมแบบมุ่งเป้าเพื่อการวินิจฉัยพร้อมรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ระบบประสาทส่วนกลาง ประเภทหนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ รศ.นพ.ชาญวิทย์  พรนภดล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง โรคสมาธิสั้น และ ประเภทการพัฒนาบริการหรือพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ นายไพรัตน์  จำบัวขาว กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา เรื่อง นวัตกรรม LAB 4.0


นายแพทย์โอภาส  กล่าวต่ออีกว่า การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้หรือพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนในที่สุด โดยปีนี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการเข้าร่วมส่งผลงาน จำนวน 211 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานวิชาการ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านโรค จำนวน 54 เรื่อง ผลงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 90 เรื่อง ผลงานวิชาการด้านเครือข่ายฐานคิดวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 60 เรื่อง และผลงานด้าน Medical Science Symposium จำนวน 7 เรื่อง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศมาบรรยายพิเศษ เช่น เรื่อง “Precision Medicine in Infectious Diseases” โดย Prof. Martin Hibberd, London School of Tropical Medicine ประเทศอังกฤษ  เรื่อง “วิทยาศาสตร์สู่อนาคตและการประยุกต์ใช้ในสมุนไพร” โดย รศ.ภก.ดร.สรกนก วิมลมั่งคั่ง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เรื่อง “Drug Resistant Mutations of MTB in Thailand” โดย รศ.ดร.อังคณา ฉายประเสริฐ ภาควิชาจุลชีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการให้มุมมองในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทยยิ่งขึ้น