77 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม


       เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 77 ปี ณ อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสงฆ์ จากนั้นได้มีพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2561  ให้กับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลคนดีศรีกรม รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข รางวัลบุคลากรดีเด่นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และประกาศเกียรติคุณผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้านการแพทย์


จากนั้นมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยนางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองประธานมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แจ้งผลการคัดเลือกรางวัล “นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น” ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย 1. รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ประเภทงานด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ ภญ.สุรัชนี เศวตศิลา ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด ผลงานเด่น เรื่อง การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพยาแห่งชาติ ผ่านการรับรองโปรแกรม WHO Prequalification 2. รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ประเภทงานด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ ดร.นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลงานเด่น เรื่อง การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ HLA allele ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมต่อภาวะผื่นแพ้ยารุนแรงด้วยแทคนิค allele specific PCR 3. รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ประเภทงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ นสพ.กรพงศ์ ภิญโญสุขี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ สถาบันชีววัตถุ ผลงานเด่น เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้า สำหรับสัตว์ที่ใช้ในประเทศไทย 4. รางวัลผู้สนับสนุนงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ได้แก่ นางสาวชูกลิ่น ฤทธิเดช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ผลงานเด่น การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไปด้านการบริหารจัดการตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ และด้านการบริหารจัดการพัสดุและการเบิกจ่ายงบประมาณ 5. รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่ ได้แก่ นางสาวปฐมาพร ปรึกษากร เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ผลงานเด่น การวิจัยและพัฒนาสารต้านเชื้อราจากสมุนไพร

       ในช่วงบ่ายได้เปิดเวทีให้บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นำเสนอเรื่องเล่านวัตกรรมขึ้นแบบไม่เป็นทางการ การจัด "กิจกรรมเรื่องเล่านวัตกรรม" ในงานสถาปนาในครั้งนี้ นับเป็นการจัดครั้งแรก ซึ่งเป็นนโยบายของนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ต้องการให้มีบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำเสนอนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข นวัตกรรมด้านการสนับสนุนงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้คิดค้น หรือทดลอง จนสามารถพัฒนาการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อราชการ รวมทั้งปัญหาที่ได้จากการทำงาน เพื่อนำไปสู่การคิดค้นแก้ปัญหาเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการให้กับประชาชน ประเทศชาติ ตลอดจนให้กำลังใจในการดำเนินงานแม้จะมีปัญหาอุปสรรค โดยมีเรื่องเล่ากว่า 30 เรื่อง อาทิ การจัดการความรู้ด้านสมุนไพร แอพพลิเคชั่นตรวจสอบเห็ดพิษ ลดความอ้วนอย่างปลอดภัยไปกับ Sibu-kit การวิจัยและพัฒนาสารต้นแบบทางยาเพื่อรักษามะเร็ง เครื่องแก้วใสสะอาดมีคุณภาพด้วยสองมือเรา การให้บริการตรวจกลุ่มอาการดาวน์แบบไร้รอยต่อ ผิวสวยด้วยมะขามป้อม เอ็กซเรย์ฟันอย่างปลอดภัยด้วยนวัตกรรมแผ่นยิปซั่ม ความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ยาชีววัตถุเพื่อการรักษา หลายหัวดีกว่าหัวเดียว สิ่งประดิษฐ์ พิชิตใจ ก้าวต่อไปของงาน PT รพ.สต.ติดดาว เป็นต้น
         นอกจากนี้ยังจัดให้มี "กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันทาสีและทำความสะอาดโรงอาหารภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์" ด้วย           นับจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2485 จนในปีนี้ครบรอบ 77 ปี ที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของประเทศมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อดูแลคุ้มครองประชาชนผู้บริโภค แม้การทำงานส่วนใหญ่จะอยู่เบื้องหลัง แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนดูแลสุขภาพประชาชน ตลอดจนสร้างนวัตกรรม สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับประเทศ และยังคงวิจัยพัฒนานวัตกรรมอันเป็นประโยชน์สู่ประชาชนประเทศชาติต่อไป เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม

13  มี.ค. 2562