ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพิจารณาให้เป็นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์

11  มี.ค. 2562

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพิจารณาให้เป็นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์