กรมวิทย์ฯ พัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อ และเผย 70% (v/v) แอลกอฮอล์ใช้ฆ่าเชื้อวัณโรคได้ผลดี


    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ องค์การเภสัชกรรม และองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ โดยร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์รูปแบบต่างๆ ให้มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน รวมถึงการจัดทำมาตรฐานวิธีทดสอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรคชนิดต่างๆ และการพัฒนาห้องปฏิบัติการและบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้บริการทดสอบ จากการทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบฤทธิ์การทำลายเชื้อวัณโรคของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ พบว่า 70% (v/v) แอลกอฮอล์ ใช้ฆ่าเชื้อวัณโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีนี้ยังสามารถนำไปใช้ทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อวัณโรคของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อชนิดอื่นๆได้อีกด้วย

 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อมีมากขึ้น การดูแลสุขภาพอนามัยและการป้องกันการติดเชื้อหรือการติดต่อของโรคมีความสำคัญในท้องตลาด จึงมีผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในรูปแบบต่างๆ และผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อการฆ่าเชื้อโรคจำหน่ายอย่างแพร่หลาย โดยมีความนิยมใช้ในครัวเรือน โรงเรียน โรงแรม รวมทั้งสถานพยาบาลหรือในห้องปฏิบัติการต่างๆ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีบทบาทในการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรค รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ได้ตระหนักถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นสารสำคัญ ดังนั้น สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จึงได้พัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อวัณโรค ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน BS EN14348: 2005 และทำการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์รูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม และองค์การสุรา พบว่า ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 70% (v/v)  สามารถฆ่าเชื้อวัณโรค (Mycobacterium tuberculosis)  และฆ่าเชื้อมัยโคแบคทีเรียอื่นที่ก่อโรคได้ตามเกณฑ์กำหนด เมื่อทดสอบตามสภาวะมาตรฐาน คือ เชื้อสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นาน 1 ชั่วโมง และเมื่อทดสอบ ที่ระยะเวลาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เพียง 1 นาที  พบว่าผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 70% (v/v) ยังคงสามารถทำลายเชื้อวัณโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการทดสอบจึงทำให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้


    นายแพทย์โอภาส กล่าวต่ออีกว่า วิธีการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อวัณโรค ตามมาตรฐานสากลนี้ ยังสามารถใช้ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อวัณโรคที่มีสารสำคัญชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย เป็นการขยายขอบข่ายความสามารถและการให้บริการของห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการทดสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพและการเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

1  มี.ค. 2562