ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตน.ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา ของ นายสาครินทร์  บุญบรรเจิดสุข ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ปฏิบัติราชการที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์)

5  ก.พ. 2562