ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตน.ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา ของ นางสาวสุจิตรา  คุ้มโภคา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม (ปฏิบัติราชการที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม)

4  ก.พ. 2562