กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมือกับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด พัฒนาคุณภาพยา erythropoietin เพื่อผู้ป่วยโรคไตและโรคมะเร็ง


          กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพยา erythropoietin ซึ่งใช้กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงในการรักษาผู้ป่วยโรคไต และผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด เป็นการสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาที่ผลิตขึ้น

 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ด้านวิชาการและการวิจัยพัฒนาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และปัจจุบันบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด มีการผลิตยา erythropoietin ซึ่งยาดังกล่าวเป็นชีวเภสัชภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่มีมูลค่าการใช้ในประเทศไทยมากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี โดยส่วนมากใช้รักษาผู้ป่วยโรคไต และผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดเพื่อกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง การตรวจสอบคุณภาพยา erythropoietin จึงมีความสำคัญเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยจากการใช้ยา โดยเฉพาะการตรวจสอบการเกาะตัวกันของโปรตีน (aggregate) ที่อาจปนเปื้อนในยา erythropoietin ซึ่งการเกาะตัวกันของโปรตีนนี้ อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงในผู้ใช้ยาจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ขณะที่การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบการเกาะตัวกันของโปรตีนที่กำหนดในตำรายาสากลนั้นไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ erythropoietin ทุกยี่ห้อที่มีจำหน่ายหรือผลิตขึ้นในประเทศไทยได้ ดังนั้นผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องพัฒนาวิธีวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของวิธีดังกล่าวสำหรับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ erythropoietin ของตนเอง

     อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวอีกว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาและการผลิตชีวเภสัชภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการควบคุมคุณภาพยา ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตยาชีวเภสัชภัณฑ์ภายในประเทศ ทำให้ผู้ผลิตสามารถผลิตยาที่มีคุณภาพเพื่อลดการนำเข้ายากลุ่มนี้  จึงส่งผลดีต่อประชาชนในการเข้าถึงยาได้มากขึ้นเนื่องจากมีราคาถูกกว่ายานำเข้า และยังเพิ่มความเชื่อมั่นในยาที่ผลิตขึ้นนี้แก่ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนว่าได้ใช้ยาที่มีคุณภาพ การสนับสนุนศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตยาชีวเภสัชภัณฑ์ของประเทศให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจึงสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 โดยตรง


    “นอกจากยา erythropoietin แล้ว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ยังจะร่วมมือกันในการวิจัยพัฒนาเพื่อส่งเสริมการผลิตยาชีวเภสัชภัณฑ์อื่นๆ ภายใต้ความร่วมมือนี้อีกด้วย” นพ.โอภาสกล่าว

22  ม.ค. 2562