กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อบรมการใช้ชุดทดสอบตรวจยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่ออาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล


             กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมการใช้ชุดทดสอบสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 4 กลุ่ม ในผัก ผลไม้ และธัญพืช แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 887 แห่งและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด 77 แห่งระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 เพื่อใช้ตรวจสอบผักผลไม้ให้มีความปลอดภัยก่อนนำมาปรุงอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล สนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และ GREEN & CLEAN hospital

             วันนี้ (10 มกราคม 2562) ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี ศาสตราจารย์คลินิคพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดทดสอบหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม ในผัก ผลไม้ และธัญพืช” พร้อมมอบนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 4 

 ศาสตราจารย์คลินิคพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งหวังให้ผู้รับบริการภายในโรงพยาบาลได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลดอัตราการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหาร และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้ผลิตผักผลไม้ที่ปลอดภัย สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับกรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดทำเกณฑ์ความปลอดภัยของวัตถุดิบโรงพยาบาลในคู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital) โดยตรวจสอบความปลอดภัยของวัตถุดิบก่อนนำมาประกอบอาหารให้ผู้ป่วย ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไข โดยเฉพาะสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้บริโภคมากขึ้น ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกวันละไม่น้อยกว่า 400 กรัม ลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)


 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของประเทศ มีบทบาทหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนานวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศ จุดมุ่งหมายสำคัญคือ ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ลดอัตราการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากอาหาร และเพื่อสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล ให้ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ปราศจากสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สร้างระบบการเฝ้าระวังให้เข้มแข็งและยั่งยืน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดทดสอบหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม ในผัก ผลไม้ และธัญพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีความรู้เรื่องการตรวจสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ และฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบ หาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม ในผัก ผลไม้ และธัญพืช สำหรับโรงพยาบาลเพื่อใช้ในการตรวจคัดเลือกวัตถุดิบก่อนประกอบอาหาร โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 887 แห่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 77 จังหวัด จาก 12 เขตสุขภาพ จำนวน 15 ครั้ง ทั่วประเทศ

10  ม.ค. 2562