กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 27กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 27 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ และพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิญผู้สนใจลงทะเบียนร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 27 ขึ้น ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้แพร่หลาย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้นำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า ภายในงานจะมีการบรรยายโดยวิทยากรชาวไทยและต่างประเทศ ปาฐกถาพิเศษ “ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม พรมมาส” โดยผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ การประกวดผลงานรางวัล DMSc Award และการบรรยายผลงานของผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานทางวิชาการและประกวดการนำเสนอผลงานด้วยวาจา และด้วยโปสเตอร์ สาขาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านโรค การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน  และสาขา Medical Science Symposium นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการผลงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ โดยหน่วยงานวิชาการและผู้ประกอบการมาจัดแสดงด้วย

ทั้งนี้ผู้ที่จะผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 1-31 มกราคม 2562 ทางเว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://register.dmsc.moph.go.th/62 นอกจากนี้ เภสัชกร และนักเทคนิคการแพทย์ ที่สมัครเข้าร่วมประชุมสามารถเก็บสะสมคะแนนการศึกษาต่อเนื่องได้ สอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99187, 99051, 99039


***** สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ได้ที่เว็บไซต์ : http://register.dmsc.moph.go.th/62 *****


3  ม.ค. 2562