ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตน.นักวิทย์ฯปฏิบัติการ

27  ธ.ค. 2561

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ