ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุงที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

21  ธ.ค. 2561