กรมวิทย์ฯ สร้างความเข้มแข็งระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัย รพ.สมเด็จพระยุพราช ให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สร้างความเข้มแข็งระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

และรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สร้างความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) ทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศให้มีระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายการพัฒนาห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลในพระอุปถัมภ์ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 15 แห่ง เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  

 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้เริ่มทำบันทึกปฏิญญาความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลของเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ.2557 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้มีมาตรฐานสากล เป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารให้ได้รับการรักษาอย่างมีมาตรฐาน และในปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดทำโครงการ สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง จากผลการดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 ครอบคลุมทุกรายการตรวจวิเคราะห์ที่เปิดให้บริการจำนวน 9 แห่ง และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยผ่านการรับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 21 แห่ง

   อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังคงดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการธำรงรักษาระบบคุณภาพให้ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้ขยายการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้กับโรงพยาบาลในพระอุปถัมภ์ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โรงพยาบาลชัยพัฒน์และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล จำนวน 15 แห่ง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการมีระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานพยาบาลเหล่านั้น ให้ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมและทั่วถึง


   "ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยที่มีคุณภาพมีความสำคัญต่อการรักษา เนื่องจากผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจะนำไปประกอบการวินิจฉัยโรคของแพทย์ ดังนั้นผลที่ได้จะต้องมีความถูกต้อง แม่นยำ จึงจะสามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการยังเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดในพื้นที่และส่งต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง" นายแพทย์โอภาสกล่าว

27  พ.ย. 2561