ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการอบรม Simulation Exercise for Disease X เพื่อทวนสอบความพร้อมและการโต้ตอบทางห้องปฏิบัติการ


10  ต.ค. 2561