ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา ของ นางปานทิพย์  ศิริโชติ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ สมุทรสงคราม

3  ต.ค. 2561