ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ ๒

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักฟิสิกส์รังสี นายสัตวแพทย์  และพยาบาลวิชาชีพ

4  ก.ย. 2561