ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง นโยบายการลดพลังงานและลดกระดาษกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

25  เม.ย. 2561

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง นโยบายการลดพลังงาน และลดกระดาษกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์