ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง  รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หลักสูตร Computational Molecular Evolution หรือ Next Generation Sequencing Data Analysis)

8  ก.พ. 2561