กรมวิทย์ฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพร เพื่อส่งเสริมยาสมุนไพร

           กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานหนักตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ จึงได้จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2560 (Thai Herbal Pharmacopoeia 2017) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ยาสมุนไพรไทยมีคุณภาพมาตรฐานสากล ลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน จากต่างประเทศ และเพิ่มการพึ่งพาตนเองตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง           วันนี้ (19 ต.ค.60) ที่ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานในการแถลงข่าว เปิดตัวตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2560 (Thai Herbal Pharmacopoeia 2017) ว่า ปัจจุบันกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีมากขึ้น โดยเฉพาะ การใช้ยาสมุนไพรพบว่ามีการใช้ยาแผนไทยที่บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติมูลค่าปีละกว่า 14,000 ล้านบาท รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีคุณภาพภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับแรก พ.ศ. 2560-2564 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งระบบ อย่างยั่งยืน ให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ริเริ่มพัฒนา และจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เพื่อใช้เป็นตำรายาอ้างอิงทางกฎหมาย ทั้งผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานสากลทั้งการผลิตยา เพื่อใช้ในประเทศและเพิ่มมูลค่าการส่งออก 


            การจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยมีขั้นตอน รายละเอียด และความยาก ต้องใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 2 ปีต่อสมุนไพร 1 ชนิด ซึ่งจนถึงปี พ.ศ.2559 สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จรวม 62 ชนิด แต่ในปี พ.ศ. 2560 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงงานหนักตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้เร่งจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2560 (Thai Herbal Pharmacopoeia 2017) ขึ้น เป็นฉบับรวมเล่ม โดยมีมาตรฐานยาสมุนไพรทั้งหมด 70 มอโนกราฟ ซึ่งเป็นยาสมุนไพรที่ใช้มาก ในประเทศไทย เช่น ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร บัวบก เป็นต้น เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย 

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) ประกอบด้วยข้อกำหนดมาตรฐาน ทั้งทางด้านเภสัชเวทและพฤกษศาสตร์ และทางด้านเคมี-ฟิสิกส์ อีกทั้งข้อมูลด้านความปลอดภัย ขนาดการใช้ยาเบื้องต้น และการเก็บรักษาของยาสมุนไพรที่พบในประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการใช้ในการขึ้นทะเบียนตำรับยา การควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร และสนับสนุนธุรกิจการส่งออกยาสมุนไพร ให้เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศในด้านมาตรฐาน และเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล ป้องกันการปนปลอมยาสมุนไพรที่พบมากในปัจจุบัน ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพรไทย รวมทั้งเป็นการลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ และเพิ่มการพึ่งพาตนเอง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน และที่สำคัญเป็นการดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสืบไป 

19  ต.ค. 2560