กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จับมือ กรมการปกครอง ใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎร เชื่อมโยงการบริการ ตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน ปรับลดขั้นตอนการทำงาน นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบ ช่วยลดเอกสารในการยื่นคำขอ 


นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ประสานงานแบบบูรณาการหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการทำงานที่สอดคล้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน อันจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นการอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และผู้ที่มาติดต่อราชการโดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนในการดำเนินการตรวจสอบและแสดงตัวตน การยื่นขอเอกสารในการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน และมีไว้ในครอบครอง ซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยการประสานงานกับกรมการปกครอง ในฐานะผู้ดูแลฐานข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร เพื่อขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์และอนุเคราะห์ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถใช้ประโยชน์ได้ 2 รายการ คือ การขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service) และการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์อีกหนึ่งรูปแบบ

 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่อไปว่า ผลที่ได้รับจากการร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่มาขอรับบริการ ช่วยลดเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

18  ต.ค. 2560