ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ลูกจ้างเหมาโครงการวิจัย) จำนวน 6 ตำแหน่ง


10  ต.ค. 2560