ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัคร พนักงานห้องทดลอง (ลูกจ้างเหมาโครงการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

9  ต.ค. 2560