กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมการใช้ชุดตรวจ ATK ให้พนักงานโรงแรมในเขตสุขภาพที่ 2 หวังสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว รองรับการเปิดประเทศ


วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2564) ที่จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับชมรมธุรกิจโรงแรมที่พักในเขตสุขภาพที่ 2 ที่ผ่านการอบรมการตรวจโควิด 19 ด้วยตนเอง จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากนโยบายการเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ องค์การปกครองส่วนจังหวัดและท้องถิ่น และชมรมธุรกิจโรงแรม ตามแหล่งท่องเที่ยวเศรษฐกิจ ได้เล็งเห็นถึงการสร้าง “อาสาสมัคร ATK” ด้านการป้องกันโรค ในโรงแรมและที่พักของพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 โดยจัดโครงการอบรมองค์ความรู้ ด้านการใช้ชุดตรวจโควิด 19 ด้วยตนเอง (Antigen Test Kit) หรือ ATK แก่บุคลากรโรงแรมและที่พัก ตามแหล่งท่องเที่ยวเศรษฐกิจ ในเขตสุขภาพที่ 2 ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และตาก ครอบคลุมทุกพื้นที่  ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน–30 ธันวาคม 2564 โดยเริ่ม Kick off โครงการฯ ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล ตามมาตรการ Covid Free Personnel เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ และพนักงานทำการตรวจคัดกรองด้วยชุด ATK ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มารับบริการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด


อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า การอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของอาสาสมัคร ATK ก่อนให้คำแนะนำการใช้ชุดตรวจ แนวทางและข้อควรระวังการใช้ชุดตรวจ วิธีการใช้ชุดตรวจ การอ่านและแปลผลชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง การปฏิบัติตนหลังทราบผลตรวจ การใช้แอพพลิเคชั่นบันทึกผลการตรวจ การสวมและถอดชุดป้องกันส่วนบุคคล การเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อและแนวทางการทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสเชื้อ และการกำจัดขยะ/ขยะติดเชื้อ และมีการประเมินความรู้เข้าใจการใช้ชุดตรวจ ATK ก่อนและหลังการอบรม เพื่อให้บุคลากรของโรงแรมและที่พัก มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง และเรียนรู้ถึงกระบวนการให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว ได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงแรมและที่พัก ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ติดเชื้อก่อโรคโควิด 19 ในระดับภาคธุรกิจโรงแรมและที่พักได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปดำเนินการ ร่วมกับภาคส่วนอื่นในการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 ได้รวดเร็วทันการณ์ โดยในส่วนของการปฏิบัติภาคสนาม มี อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ที่ผ่านการอบรมจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงสอนการใช้ชุดตรวจ ATK ในภาคปฏิบัติ  

“การมีอาสาสมัคร ATK ในภาคธุรกิจโรงแรมและที่พัก ถือเป็นกำลังเสริมของเครือข่ายในพื้นที่ นับเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้ประชาชน เข้าถึงการตรวจคัดกรองโควิด 19 ได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการจำแนกผู้ป่วยออกจากผู้ไม่ติดเชื้อ และเข้าสู่ระบบการรักษา ควบคุมโรค ในภาคธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการโรงแรมและที่พักได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง” นายแพทย์ศุภกิจ กล่าว

23  พ.ย. 2564