กำหนดรหัสมาตรฐานรายการตรวจวิเคราะห์ กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 ผ่านระบบปฏิบัติการ Co-Lab 2

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง กำหนดรหัสมาตรฐานรายการตรวจวิเคราะห์ กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 ผ่านระบบปฏิบัติการ Co-Lab 2

19  พ.ย. 2564