ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบข้อเขียนครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี) 

10  พ.ย. 2564