หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการบันทึกข้อมูล และรูปแบบใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 และระบบแอปพลิเคชันฯ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการบันทึกข้อมูล และรูปแบบใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 ผ่านระบบแอปพลิเคชัน [ดาวน์โหลด]

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ระบบแอปพลิเคชันสำหรับใช้งานการบันทึกข้อมูลการตรวจเชื้อโควิด 19  [ดาวน์โหลด]


9  พ.ย. 2564