การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน

เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน (เพื่อปฏิบัติราชการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ จำนวน 1 อัตรา)

5  พ.ย. 2564